گشایش باغ کتاب تهران

مجموعه” باغ کتاب تهران ” با عنوان بزرگترین مرکز رشد کشور برای کودکان و نوجوانان با زیربنایی به مساحت ۶۵ هزار مترمربع به زودی گشایش می یابد.