میزان واردات با کارت بازرگانی پلکانی شد

شرایط صدور کارت بازرگانی براساس آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سوی هیات وزیران اصلاح شد.

نویسنده مطلب: خبر