تکلیف شاه ماهی مورد نظر ” پرسپولیس ” مشخص شد ! هیچ جای خالی وجود ندارد !

پارس فوتبال

نویسنده مطلب: خبر