کاهش یک ساعته طرح ترافیک در ماه رمضان

زمان طرح ترافیک در تهران از امروز یک ساعت کاهش می یابد.

نویسنده مطلب: خبر