مسلمان شرط و گروکشی دو پرسپولیسی برای تمدید است؟

کمال کامیابی نیا و فرشاد احمدزاده هنوز قراردادهای شان را با قرمزها تمدید نکرده اند.

نویسنده مطلب: RSS