رونق پرورش کرم ابریشم

صنعت پرورش کرم ابریشم در گلستان با حمایت های انجام شده و افزایش قیمت خرید تضمینی پیله رونق گرفته است.

نویسنده مطلب: خبر