خاطره جالب ورزشی مازیار ناظمی از گوینده خبر تازه درگذشته

مرحوم بهرام افشار گوینده اخبار اتفاقا پیگیر اخبار ورزشی بوده است.

نویسنده مطلب: RSS