مجلس برای بار پنجم به آخوندی اعتماد کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رای اعتماد دادند

نویسنده مطلب: خبر