سردار رحیمی: با اقتدار خواهیم ایستاد

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در مقابل کسانی که بخواهند مقابل نظام و انقلاب و آرمان های امام و رهبری و شهیدان ما بایستند با اقتدار خواهیم ایستاد.

نویسنده مطلب: خبر