تراکتور در خانه زورش به الجزیره نرسید

نماینده ایران با وجود حملات زیاد موفق نشد الجزیره را شکست دهد و به تساوی رضایت داد.

نویسنده مطلب: RSS