سیلى محكم ‘استقلال’ به ناجوانمردى الریان/پس از نسف قارشی نوبت ‘استقلال’ است/’پرسپولیس’ شبیه لوك خوش شانس!

نواندیش

نویسنده مطلب: خبر