طوفان شن مانع از تمرین استقلال

بازیکنان استقلال نتوانستند در زمین چمن به تمرین بپردازند.

نویسنده مطلب: خبر