جراحی حجیم ترین تومور بدخیم استخوان

نخستین بار در ایران جراحی حجیم ترین تومور بدخیم استخوان برای بیمار 23 ساله در بیمارستان مصطفی خمینی تهران با موفقیت انجام شد.

نویسنده مطلب: خبر