توزیع ۶ هزار تن سیب و پرتقال شب عید از ۲۰ اسفند

رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران گفت: 6 هزار تن سیب و پرتقال از 20 اسفند در 80 مرکز در تهران توزیع می شود.

نویسنده مطلب: خبر