کشورهای اسلامی باید تحرک بیشتری در دفاع از حقوقشان داشته باشند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جهان اسلام اکنون درگیر تنش های زیادی است که تنها با اتحاد و همدلی این کشورها قابل حل خواهد بود.

نویسنده مطلب: خبر