سگ های جستجوگر

این سگ ها توانایی عملیات در هرنوع حادثه و شرایط مختلف محیطی را دارند.

نویسنده مطلب: خبر