امریکا در برجام و نفتکش ایرانی در انتظار معجزه تیتر اصلی روزنامه ها

وعده ها و مسئولیت ها، برجام و معرکه گیری های ترامپ و نفتکش ایرانی در انتظار معجزه تیتر اصلی روزنامه های 23 دیماه 96 بود.

نویسنده مطلب: خبر