از مردان روان پریش تا زنان مظلوم سینمای میلانی

سینماپرس: زنان قصه های میلانی هیچوقت قادر به فرصت کردن تهدیدهایشان نیستند آنها الهه های منفعلی هستند که ما باید تمام وقت برایشان سوگواری کنیم و بعد از پایان های باز فیلم بیاییم و در دنیای واقعی نجاتشان دهیم. این توقعی است که فیلمساز دارد.

نویسنده مطلب: خبر