وزیر اقتصاد برای شرکت در اجلاس بانک جهانی عازم واشنگتن شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در صدر هیاتی به منظور شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی عازم واشنگتن شد.

نویسنده مطلب: خبر