هاینکس فورا روی بایرن تاثیر خواهد گذاشت

حسن سالی حمیدزیچ، مدیر ورزشی بایرن مدعی شد که یوپ هاینکس، تاثیری آنی روی تیم خواهد گذاشت.

نویسنده مطلب: خبر