رشد اقتصادی ۳ و هفت دهم درصدی جهان

رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی 3/6 درصد و سال آینده به 3/7 درصد می رسد.

نویسنده مطلب: خبر