خروج آمریکا از سازمان یونسکو

آمریکا با هدف حمایت از رژیم صهیونیستی، از عضویت سازمان یونسکو خارج شد.

نویسنده مطلب: خبر