آغاز ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در شهر خورشید

ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با سرمایه گذاری شرکت آلمانی و همکاری شرکت ایرانی در میبد آغاز شد.

نویسنده مطلب: خبر