مسعود شجاعی‌طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری شد

سینماپرس: سیدمسعود شجاعی طباطبایی هنرمند فعال عرصه هنرهای تجسمی به عنوان مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری منصوب شد.

نویسنده مطلب: خبر